Den administrative medarbejder

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer
Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 893,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her
Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her
For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?
Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237, som automatisk bliver sendt til dig, når du tilmelder dig et jobrettet kursus for ledige. Den udfyldte formular sender du til din A-kasse, som sender den videre til Niels Brock, når de har behandlet sagen. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du sende den til dit jobcenter.
 
Du er ikke endelig tilmeldt før Niels Brocks kursusafdeling har modtaget en underskrevet AR237 formular fra din A-kasse eller en såkaldt købsaftale fra dit jobcenter.
Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.
Info om kursus

Målgruppe: Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administrative opgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan med udgangspunkt i sin forståelse for virksomheden og dens forretningsgrundlag, mål og strategier tage ansvar for og vurdere sin egen rolle i virksomheden og dermed identificere og kvalitetssikre administrative funktioner inden for fx salg, indkøb og HR.
Gennem sin viden om administrative procedurer i organisationen kan deltageren analysere og optimere forretningsgange ved anvendelse af fx lean og/eller andre værktøjer til arbejdsplanlægning og herunder prioritere og koordinere egne arbejdsopgaver samt innovativt foreslå forandringer.
Deltageren forstår sin egen rolle som en intern og ekstern servicefunktion og kan vurdere, kvalitetssikre og evaluere egen adfærd i forhold til virksomhedens kultur, menneskesyn og netværksrelationer, ligesom deltageren har kendskab til faktorer for medarbejdermotivation, herunder fx medarbejderudvikling, -trivsel og arbejdsmiljø.
Deltageren kan arbejde såvel selvstændigt som projektorienteret og koordinere egne og andres arbejdsfunktioner og output med sigte på en optimal ressourceudnyttelse og målopfyldelse, ligesom deltageren til samme formål kritisk kan indsamle og behandle data gennem anvendelse af fx spørgeskema og interviews.
Deltageren forstår i forbindelse med sin servicering af kolleger, kunder og øvrige samarbejdspartnere betydningen af god og målrettet skriftlig og mundtlig kommunikation. Deltageren kan anvende et nuanceret sprog tilpasset virksomhedens kultur, sprogbrug og -politik i sin varetagelse af almindeligt forekommende administrative opgaver som fx skriftlig korrespondance og mundtlige kommunikative opgaver som fx telefonbetjening.
Deltageren forstår betydningen af og behersker grundprincipperne i konflikthåndtering.
Deltageren kender de økonomiske sammenhænge i virksomhedens forretning og kan anvende økonomiske begreber i forhold til den administrative funktion. Deltageren kan herunder selvstændigt beregne, hvilke ressourcer der indgår i udførelsen af en administrativ arbejdsopgave ved anvendelse af fx en cost benefit-analyse.

Fagnummer: 40146 Den administrative medarbejder Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.880,00 Uden for målgruppe: DKK 7.642,25