Borgervejleder

Positivlisten
Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer
Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 893,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her
Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her
For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?
Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237, som automatisk bliver sendt til dig, når du tilmelder dig et jobrettet kursus for ledige. Den udfyldte formular sender du til din A-kasse, som sender den videre til Niels Brock, når de har behandlet sagen. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du sende den til dit jobcenter.
 
Du er ikke endelig tilmeldt før Niels Brocks kursusafdeling har modtaget en underskrevet AR237 formular fra din A-kasse eller en såkaldt købsaftale fra dit jobcenter.
Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.
Info om kursus

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med offentlig administration, herunder borgervejledning.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende overordnet viden om opbygningen af hele det offentlige system og biblioteksområdet og hvilke generelle, borgerrettede opgaver, de enkelte sektorer løser.

Deltageren kan forstå sammenhængen mellem forskellige ydelser og tilbud til borgeren og kan vurdere, hvilke behov borgeren måtte have ud over at få løst den konkrete opgave (helhedsorienteret vejledning).

Deltageren kan forstå de overordnede samfundsmæssige tendenser for, hvordan vi indretter os i det offentlige, og hvad der er baggrunden for, at vi leverer service på en given måde.

Deltageren kan anvende viden om hovedlinjerne i den offentlige sektors organisering og viden om opgavedeling mellem myndigheder, herunder hvad opgavedelingen betyder for deres egen rolle i forbindelse med betjeningen af borgerne.

Deltageren kan anvende viden om de overordnede lovgivningsmæssige rammer og viden om, hvilken praktisk betydning de har for borgerbetjeningen.

Deltageren kan forstå borgerbegrebet og dets varianter. Desuden opnår deltageren forståelse af den særlige relation, der er mellem borger og myndighed i kraft af den magt, myndigheden kan udøve.

Deltageren kan forstå borgernes mangfoldighed gennem brug af forskellige borgertyper/personas, og kan levere en god og helhedsorienteret service ud fra borgerens livssituation, herunder vurdere, hvilke ydelser der er relevante i den enkelte situation.

Deltageren kan hjælpe i afklaringen af borgerens situation og behov med afsæt i viden om metoder, spørgeteknikker og værktøjer indenfor dette.

Deltageren kan forstå servicebegrebet generelt set og i forhold til borgerbetjeningen.

Deltageren kan anvende overordnet viden om elementær servicepsykologi og kan anvende den i praksis.

Deltageren kan anvende overordnet viden om de forskellige henvendelseskanaler, herunder forstår kanalernes særlige muligheder og udfordringer og kan analysere og vurdere karakteren af disse, samt anvende denne viden for at levere den bedste og mest effektive service i den enkelte situation.

Deltageren kan forstå målsætningen om, at borgerne så vidt muligt skal betjene sig selv og har viden om de forskellige løsningers styrker og svagheder set i forhold til forskellige borgertyper og situationer.

Deltageren kan anvende viden om på grundlæggende niveau de overordnede nationale/kommunale kanal- og digitaliseringsstrategier og, hvad de betyder for praksis f.eks. på egen arbejdsplads.

Deltageren kan anvende viden om, på grundlæggende niveau, de vigtigste metoder til at undersøge og måle, hvad der sker i mødet med borgeren på de forskellige kanaler, og kan vurdere, hvilke forskellige krav der stilles til kommunikationen alt efter, hvilken kanal henvendelsen sker på.

Deltageren kan forstå, hvilken betydning det frie og lige rum og adgang har i forhold til, at bibliotekerne og borgerservice i nogen grad smelter sammen.

Deltageren kan anvende offentlige informationsportaler og selvbetjeningsløsninger og vurdere systemernes og løsningernes styrker og svagheder i forhold til borgerens behov og forudsætninger.

Deltageren kan praktisere god service ud fra de givne rammer.

Deltageren kan anvende viden om egne, lokale politikker og strategier på disse områder og kan vurdere, hvilken betydning de har i praksis for den service, der leveres på egen arbejdsplads.

Deltageren kan anvende de væsentligste forvaltningsretlige regler i praksis i forhold til de udfordringer, de forskellige henvendelseskanaler stiller.

Fagnummer: 48662 Borgervejleder Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.880,00 Uden for målgruppe: DKK 7.642,25